1/3

Åpen bekk i nærmiljøet

2/3

Grøntområde mellom boligene

3/3

Grøntområde mellom boligene

Sagparken Hagestua

Detaljregulering og detaljprosjektering

Oppdraget omfattet utarbeidelse av forslag til detaljreguleringsplan for Sagparken Harestua. Det ble levert illustrasjonsplan, 3D-modell og illustrasjoner av prosjektert infrastruktur, (vei, VA, kabelgrøfter etc.) og landskap. Sagparken blir en del av nye Harestua sentrum. Området reguleres til boligbebyggelse og det tilrettelegges for boligområder med kjedehus, rekkehus og lavblokker. I tillegg er deler av prosjektet detaljprosjektert; vannspeil og parkdraget rundt vannspeil og deler av blokkbebyggelsen.

Løsning av oppdrag

Bebyggelsen i Sagparken danner tre tun. Tunene er mer private områder knyttet sammen av gangveier og stier, med møteplasser og områder for lek og rekreasjon. Det er lagt stor vekt på tilrettelegging for gående og syklende, og å skape gode forbindelser mellom de ulike områdene. Området ligger idyllisk til med bekker, frodig skog og blåbærlyng. Dette er viktige elementer som er bevart og som fortsatt vil være til stede i det nye boligområdet. Vannelementet blir fremhevet med et åpent bekkedrag gjennom
området. Enkelte steder med utvidelser og vannspeil og områder der vannet blir tilgjengelig.

Våre tjenester

  • Prosjektering av infrastruktur Vei og VA
  • 3D-modellering av landskap
  • Illustrasjoner