Samferdsel og Infrastruktur, Multiconsult, Bergen, Sædalen

1/2

Reguleringsplan drapert drapert på landskapsmodellen | Illustrasjon: Multiconsult

Samferdsel og Infra

2/2

Bekkeåpning | Illustrasjon: Multiconsult

Sædalen

Områderegulering med mulighetsstudie og konsekvensutredning

Bergen kommune ønsker områdereguleringsplan med KU for et sted i utvikling. Sædalen er et av Bergens voksende forsteder. Den skal inneholde fotballbane, kirke samt det som allerede er til stede i dagens situasjon, mange nye boliger, ny skole. Store avstander skaper utfordring for den daglige trafikk og stedsidentiteten.

Landskapets 3 dalformer skiller området og lokalisering av de offentlige programmene er spredt. Planen skal søke å forene og supplere funksjoner og aktiviteter slik at stedet kan bli et godt bo- og oppvekststed. Området har store problemer med flom og rasutsatte skråninger, og stedsutviklingen må ta hensyn til dette og integrere løsninger som bedrer forholdene.

Løsning av oppdraget

Oppdraget gjennomføres med en aktiv tverrfaglig dialog i gjennom hele forløpet. Det utarbeides analyser og en fysisk modell som verktøy til mulighetsstudie som fører til en utvikling av konsept. Multiconsult utviklet to hovedalternativer, der det ene hadde fokus på tettsted (det urbane) mens den andre på det blågrønne. Kommunen gikk for det blågrønne samtididig med at det skulle tas hensyn til kommunes overordnede forretningsstrategi. Videre ble det utarbeidet en områdereguleringsplan med plankort, beskrivelse, ROS analyse, landskapsplan og Konsekvensutredning.

Områdereguleringsplanen har blågrønt fokus. For eksempel er et av rekkefølgjekravene til tettere bebyggelse i sentrumsområdet en bekkeåpning, mens opparbeidelse av grønn oppholdspark eller gangstier som skal føre til tettere tilknytting til det grønne, er kriterier for bebyggelse andre steder. Den bilbaserte struktur i dag blir supplert med sykkel-fotgjengerbasert struktur og dermed tryggere skoleveger. Reguleringsplanen fokuserer på konseptet med varierte illustrasjoner utarbeidet blant annet i 3D program til visualisering og for å få realistisk syn på det endelige resultatet.

Våre tjenester

 • Analyser
 • Mulighetsstudie
 • Konsept utvikling
 • Reguleringsplan
 • Fysisk modell
 • 3D modell
 • Visualiseringer
 • Flom og ras analyser
 • Bekkeåpning
 • Konsekvens utredning
 • Planbeskrivelse
 • Landskapsplan
 • Illustrasjoner
 • Plankort
 • Bestemmelser
 • ROS analyse