1/3

Ullevålsveien skal opparbeides til å bli en strøksgate med etablering av to møteplasser og tosidig opphøyd sykkelfelt, bredere fortausarealer og med ny beplantning langs kaféer og butikker. | Illustrasjon: Multiconsult

2/3

Prosjektert nytt busstopp ved St. Hanshaugen | Illustrasjon: Multiconsult

3/3

Prosjektert løsning ved busstopp ved St.Hanshaugen | Illustrasjon: Multiconsult

Reguleringsplan Ullevålsveien

Oppgradering til strøksgate med opphøyd sykkelfelt

Multiconsult har jobbet med reguleringsplan for sykkeltiltak i Ullevålsveien. Ambisjon for prosjektet var oppgradering av Ullevålsveien til en attraktiv strøksgate med mulighet for kaféer og butikker i en gate tilrettelagt for syklende og gående i trygge omgivelser. Gjennom etablering av tosidig opphøyd sykkelfelt og bredere fortau, samt 2 nye møteplasser med beplantning, benker og sykkelstativer, blir gaten en tryggere og mer attraktiv trasé og oppholdssted for syklister og gående. Det er også prosjektert en oppgradering av flere bussholdeplasser i strekningen.

Bussholdeplassene er utformet med sykkelfelt på baksiden. Eksisterende parkeringsplasser til private biler er fjernet og det er sikret tilstrekkelig parkeringsmuligheter for varelevering. Planen ble utarbeidet med utgangspunkt i Oslo standard for sykkeltiltak og føringer fra Plan- og Bygningsetaten for strøksgater og møteplasser i Oslo. Det er i tillegg prosjektert tilpasninger i overvannsanlegg og belysningsanlegg.

Løsning av oppdrag

  • Oppgradering til Bygate – viktig trafikkåre i Oslo sentrum med beliggenhet ved St. Hanshaugen park. Gate med kaféer og butikker som skaper byliv, samt nye møteplasser langs strekningen
  • Oppgradering av gaten til en tryggere og mer attraktiv trasé for syklister og gående
  • Tilpasninger til flere private avkjørsler og sidegater
  • Tilpasning av belysning- og signalanlegg, tilpasning av overvannsanlegg
  • Utforming av bussholdeplasser i kombinasjon med sykkelfelt

Våre tjenester

  • Detaljtegninger for veg, overvann, belysning, beplantning, skiltplaner, faseplaner og ervervstegninger, nye støttemurer
  • Reguleringskart, planbeskrivelser og –bestemmelser
  • Rapporter: trafikk, vareleveringsanalyse
  • Perspektiv for å visualisere tiltakene før og etter