Samferdsel og infrastruktur, Landskapsplan, Sandnes, Øglændsparken, Multiconsult

1/2

Landskapsplan Øglændsparken | Ill.: Multiconsult

2/2

Brukermedvirkning i Øglændparken | Foto: Jon Torgeirsson, Multiconsult

Øglændsparken

Landskapsplan

I mars 2014 fikk landskapsgruppen i Multiconsult Stavanger det ærefulle oppdraget å utarbeide forprosjekt til Øglændsparken i Sandnes sentrum, opprinnelig anlagt 1945 i nyklassisistisk stil.

Slik parken fremstår i dag har den begrenset bruksmuligheter. Den fungerer som et fint grøntareal, men brukes stort sett som en ferdselsåre. Lekeplassen har lite innhold og er svært utdatert. Parken generelt oppleves utdatert, lite spennende og veldig mørk på kveldstid.

På grunn av parkens alder er det viktig at en fornyelse utføres med hensyn til parkens historie, og publikum. Dette skal sikre at historiske verdier ikke går tapt, og samtidig sikre at resultatet blir mest mulig i tråd med dagens behov. Sandnes kommune har fått innvilget søknad om å bruke Øglændparken som pilotprosjekt for Fremtidens byer. Med dette, følger noe tilskuddsmidler til prosjektet. Fremtidens byer stiller krav i forhold til blant annet LOD (Lokal overvannsdisponering), grøntmiljø og at parken skal være et godt tilbud for menneskene i byen.

Løsning av oppdraget

Det ble i starten av oppdraget holdt et møte sammen med Sandnes kommune for å drøfte prosjektet.

Siden ble det lagt frem tre ulike alternativer til gjennomføring av brukermedvirkning.

Det ble holdt to brukermedvirkningsarrangementer. Det ene ble holdt i juni under «Barnas brukt og byttemarked» i Øglændparken, som årlig arrangeres av Barnas by.

Som et resultat av innspill fra diverse lokale aktører ble det på høsten holdt et møte på Vitenfabrikken, hvor ulike løsninger og viktige aspekter ved rehabiliteringen ble drøftet.

Forprosjekt med Kalkyle ble utarbeidet på grunnlag av innspill fra brukermedvirkning, og i samråd med Sandnes kommune. Byantikvaren er også blitt involvert i prosjektet.

Våre tjenester

  • Brukermedvirkning
  • Analyse/ Registreringsarbeid
  • Forprosjekt