1/2

Illustrasjon av ekspansjonen av anlegget på Nyhamna | Foto: Norske Shell / Visualiseirng: Multiconsult

2/2

Undergrunnsarbeider på Nyhamna expansion project | Foto: Jostein Meyer, Multiconsult

Nyhamna undergrunnssystemer

Detaljprosjektering og oppfølging

I forbindelse med utvidelse av gassanlegget på Nyhamna har Multiconsult fungert som civil design underleverandør. Se eget prosjektark for Ormen Lange/Nyhamna her for detaljer.

Fokus for undergrunnssystemer har vært design for ombygging og integrering av rørsystemer mot et eksisterende anlegg i drift, samt dimensjonering av drenering av tette flater. Modifikasjoner på undergrunnssystemer inngår i anleggets sikkerhetsfilosofi og strenge restriksjoner for ombygging er derfor gjeldende. Ombygging av undergrunnssystemer omfatter åpen drenering, brannvann, ferskvann, kjølemedium, instrumentluft og kabelføring for elektro.

Løsning av oppdraget

Design av undergrunnssystemene har blitt utført etter Shell DEPer og spesifikasjoner gjeldende for gassanlegget. Ved integrering av nye systemer følges anleggets sikkerhetsfilosofi, som setter krav til metode, utførelse og nedetid på systemer. Ved hjelp av modellverktøyet PDMS er en detaljert modell utarbeidet. Modellen er avgjørende for grensesnitt mot andre disipliner.

Byggetegninger for rørsystemene og layouttegninger er generert fra modellen. Detaljtegninger er utarbeidet med Microstation. Objekter er identifisert og navngitt ved bruk av Comos, og MIPS er benyttet for logging og bestilling av rørdeler, samt jobbsetting. For kapasitetsberegning av det åpne dreneringssystemet har brannvannsmengder vært dimensjonerende. I byggefasen har Multiconsult fulgt opp design, samt hatt feltingeniører i full stilling på anlegget.

Våre tjenester

  • Detaljprosjektering og modellering
  • Interface mot andre disipliner
  • Design av rørføringer og kabelføringer
  • Oppfølging i byggefase, feltingeniør og designendringer/tilpasninger