1/2

Konseptet er at råvann overføres i tunnel fra kilden Holsfjorden til nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby | Illustrasjon Vann- og avløpsetaten Oslo kommune

2/2

Nytt driftsbygg ved Sørkedalsveien | Illustrasjon: Multiconsult

Ny vannforsyning Oslo

Utbyggingen av Ny Vannforsyning Oslo skal sikre en ny fullgod reservevannforsyning for Oslo kommune innen 01.01.2028.

Det skal bygges et vanninntak i Holsfjorden, en ca. 20 km lang råvannstunnel, nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby, samt 15 km rentvannstunneler for å knytte anlegget sammen med dagens nett i Oslo. Prosjektet berører fire ulike kommuner Lier, Hole, Bærum og Oslo.

Multiconsult detaljprosjekterer alle fag for hele anlegget sammen med underleverandørene Asplan Viak og Cowi (MCA). Multiconsult og Cowi hadde også forprosjektet med reguleringsplan. Prosjektets investeringsramme er ca. 10 mrd. kr.

Løsning av oppdrag

MCA detaljprosjekterer og utarbeider konkurranse­grunnlag for hele prosjektet. Det er delt opp i ca. ti entrepriser, i hovedsak utførelsesentrepriser.

Råvannstunnelen skal drives med to tunnelbore­maskiner (TBM), en fra Huseby og en fra Holsfjorden. I fjell under Husebyskogen skal det bygges et vannbehandlingsanlegg med en kapasitet på 4,3 m3/s.  Driftsbygningen blir liggende i dagen vis a vis Huseby barneskole. Prosjektet omfatter også en tunnel fra Huseby ned til Sollerudstranda for å lede overskuddsvann fra anlegget ut i fjorden.

Råvannet fra Holsfjorden skal renses ved hjelp av Moldeprosessen. Prosessen er en tremediafiltrering med direktefelling. De tre filterlagene består av antrasitt/leca, sand og marmor før det UV-bestråles og kloreres.

Rentvannet samkjøres med forsyningen fra Maridalsvannet (Oset vannbehandlingsanlegg) ut mot dagens nett. For at anleggene skal kunne stå i reserve for hverandre og raskt kunne forsyne hele byen, krever dette også bygging av en ny hovedstreng tvers igjennom byen fra Huseby til Trosterud, med avgrening til Oset.

Våre tjenester

  • Teknisk prosjektering