Samferdsel og infrastruktur, Nøttveit, Boligområde, reguleringsplan, Multiconsult

Prinsipp reguleringsplan for Nøttveit | Ill.: Multiconsult

Nøttveit

Boligområde

Nøttveit har i flere kommuneplaner lagt inne som et fremidig boligområde i Fana bydel, Bergen. Det har vært utarbeidet to planforslag. Det første ble utarbeidet med bakgrunn i bearbeidet parallelle oppdrag. Planforslaget ble ikke lagt fram for politisk behandling. Det andre planforslaget ble utarbeidet etter en bestilling fra byrådet om en utbygging for færre enheter, eneboligstruktur.

Landskapskarakter, fjernvirkning, tilgang på grøntområder og en sammenhengende grønnstruktur internt i boligområdet og dets nærhet til Smøråsen som del av byfjella i sør, har vært førende i utforming av planforslaget. Planarbeidet har fokusert på å utnytte det småkuperte landskapet som et virkemiddel for å oppnå særpreg og variasjon i boligområdet. Samtidig ivaretas verdifull grønnstruktur og friområder som opprettholder området sitt grønne preg. Planforslaget fastsetter byfjellsgrense mot byfjellene i sør innenfor dette planområdet.

Løsning av oppdraget

Planområdet omfatter to nivå nordvest for Smøråsen. Øvre del er tiltenkt grøntområder knyttet til tur- og friluftsområdene på Smøråsen, som del av byfjellene i sør.

Nedre del, vest for Nøttveitvegen foreslås til byggeområde, og området rundt Nøttveittjørna foreslås til friområde. Forslaget innebærer at Nøttveit bygges ut med eneboligstruktur. Tilkomst til området er planlagt via omlagt vegnett jf. reguleringsplan for øvre Smøråsvegen.

Karakteristiske landskapstrekk som området rundt tjernet og markant kolle midt i byggeområde er ivaretatt i grønnstrukturen. Vegnett og gangveier skal sikre gode forbindelser mellom områdene og kunne fungere som turveg i tilknytning til turområdet på Smøråsen.

Våre tjenester

  •  Plankart, bestemmelser og planomtale
  • Landskapsanalyse
  • Kvalitetsanalyse
  • Områdeanalyse
  • Støyvurdering
  • Veg-geometri
  • VA-rammeplan
  • Farevurdering
  • ROS-analyse