Samferdsen og infrastruktur, Nedre Kalbakkvei – Tvetenveien, Alnabru, Multiconsult

1/2

Illustrasjon av Nedre Kalbakkvei | Foto: Multiconsult

Samferdsen og infrastruktur, Nedre Kalbakkvei – Tvetenveien, Alnabru, Multiconsult

2/2

Skjermbilde av Aimsunmodell | Illustrasjon: Multiconsult

Nedre Kalbakkvei – Tvetenveien

Bedret fremkommelighet for godstrafikk

Utredning av mulighetene for å styrke kapasiteten på eksisterende vegnett for å bedre framkommelighet for terminaltrafikken på Alnabru. Utredningen inneholder også en vurdering av kryss og av/påkjøringsramper, samt nye koblinger eller forbindelser som kan gi bedre en fremkommelighet og redusert kjøretid for terminaltrafikken.

Etablering av mikromodell i Aimsun over aktuelt vegnett og kryss langs Nedre Kalbakkvei. Modellkjøringer gjøres for dagens trafikksituasjon og 2030-situasjonen.

Løsning av oppdraget

Kartlegging av området og problemene, inkludert befaring. Utarbeiding av forslag til nye løsninger, i form av skisser, som ble lagt fram til diskusjon og vurdering. Dagens vegnett og nye løsninger ble modellert i Aisum. Data om trafikkmengder fra RTM ble tillagt vegnettet i modellen. Oppdraget har vært utført gjennom et tett samarbeid med oppdragsgiver og Asplan Viak, som har levert RTM-beregninger for området i dag og alternative løsninger.

Våre tjenester

  • Idé- og alternativutvikling
  • Skisser av alternative
  • Vegsystemer og løsninger
  • Framkommelighetsutbedring
  • Trafikkmodellering
  • Kapasitetsvurderinger
  • Oppsummeringsrapport