Skisseforslag for utearealer for ny ungdomsskole i Ski kommune | Illustrasjon: Multiconsult

Mulighetsstudie – Ski Vest

I 2017 ble det utarbeidet et skisseforslag for nytt skolebygg og tilhørende utearealer for ny ungdomsskole i Ski kommune.

Ungdomsskolen i skible planlagt som en 7-paralleller skole med 630 elever og 80 ansatte. Den aktuelle tomten brukes i dag til landbruksdrift og som område for Vestveien barnehage. I planleggingen av utearealene har det vært inkludert flere viktige holdepunkter for utformingen av løsningsforslaget, der «aktivitet» har vært det mest sentrale ordet.

Løsning av oppdrag

Viktige holdepunkter for utforming av løsningsforslaget:

 • Aktivitet – mulighet til ulike aktiviteter av et vidtspekter
 • Sosial arena – møteplasser for elevene.
 • Læringsarena – utendørsaktiviteter i forbindelsemed skolefag.
 • Estetisk verdi – godt utformede uteområder ogvalg av kvalitetsrike elementer.
 • Sammenheng med innendørsfunksjon – trukket utfra fasaden.
 • Blågrønn faktor – mulighet for rekreasjon iblågrønne omgivelser
 • Kvalitet på utearealene – uteareal som møter ulikebrukergruppers behov.
 • Ivareta eksisterende kvaliteter som eks.skogsområde og eks. bekkeløp.
 • Ivareta overvannshåndtering på egen grunn –overvann inkorporert som estetisk element.

De oppsummerte punktene er innarbeidet i skisseforslaget som legger til rette for en aktiv skolehverdag i grønne omgivelser i naturlike omgivelser.

Våre tjenster

 • Utregning av blågrønn faktor
 • Utarbeidelse av skisseforslagillustrasjonsplan
 • Notat med beskrivelse avutearealer
 • Koordinering med eksternarkitekt