Tordenskjolds gate 20 på vei fra indre by i Kristiansand til «Bygada» på det nye friluftsmuseet i byen i 1959. Privat foto

Mulighetsstudie: Bygninger, ombruk og sirkulærøkonomi: «Hus på vei, hus i veien»

Multiconsult og Link Arkitektur ble engasjert av Nye Veier AS for å gjennomføre en mulighetsstudie knyttet til ombruk av hus som innløses i forbindelse med store samferdselsutbygginger.

Dagens praksis innebærer i hovedsak at innløste hus rives, og bare unntaksvis flyttes. Flytting av hus i stor skala, eller systematisk ombruk av bygningsdeler, blir i liten grad vurdert. Mulighetsstudien har fokus på miljø og sirkulærøkonomi, kostnader ved ombruk/flytting i forhold til rivning/sanering, forhold knyttet til bygningsvern og muligheter og begrensninger ved eksisterende lovverk og forskrifter når det gjelder alternativer til rivning.

Løsning av oppdrag

Mulighetsstudien ble gjennomført av et tverrfaglig ekspertteam fra Multiconsult og Link, med spesialkompetanse på fagfelter som bl.a. bygningsvern, miljø, arkitektur, bygningsforvaltning og eiendomsforvaltning.

Som grunnlag for vurderingene ble det tatt utgangspunkt i et reelt studieeksempel i Lyngdal (Agder).

Å flytte et hus fra en tomt til en annen er en omfattende prosess som medfører mange ulike utfordringer, bl.a. ift. lover og forskrifter, miljøavfall, oppgradering av eksisterende bygg, ombruk av byggevarer, vernestatus, gjennomførbarhet o.l.

Det er også mange muligheter, spesielt med tanke på klimagass- og avfallsreduksjon, samt kulturmiljøhensyn.

Mulighetsstudien har forsøkt å oppsummere og belyse både utfordringer og muligheter, og gir anbefalinger med hensyn til utførelse og videre studier og undersøkelser.

Våre tjenester

  • Mulighetsstudie
  • Gjennomgang av lover og forskrifter
  • Klimagassberegninger
  • Modeller for ombruk

Fagdisipliner

  • Plan
  • Arkitektur
  • Kulturminner
  • Bygningsforvaltning
  • Miljø
  • Visualisering

Les mulighetsstudien: «Hus på vei, hus i veien»