Samferdsel og infrastruktur, Mølster Aust, omregulering, Møster, Multiconsult

1/2

Perspektivskisse av de nye boligene | Ill.: Ark. K. Myklebust

Samferdsel og infrastruktur, Mølster Aust, omregulering, Møslter, Multiconsult

2/2

Endret reguleringsplan for Mølster Aust | Ill.: Multiconsult

Mølster Aust

Reguleringsendring

Arbeidet har i hovedsak omfattet en omregulering av tidligere landbruksareal på Mølster til bolig med tilhørende anlegg. Det reguleres for 5 nye eneboliger på området lokalisert sør for Voss sentrum. I tillegg utføres en formålsendring av eksisterende løe fra museum til landbruk. Samt mindre justeringer på tilkomstvei.

Området for reguleringsendringen fremstår i dag som beite- og slåttemark, i fjernvirkning vil de nye boligene knytte sammen bolig- og landbruksområde. I utformingen er det lagt vekt på at de nye boligene skal ha en struktur med likhetstrekk til eksisterende bebyggelse langs Mølstervegen og Mølstertunet. Nærområdets karakteristiske tunstruktur og nærhet til Mølstertunet vil dermed være førende for utformingen av området.

Løsning av oppdraget

Forslag til endring av reguleringsplanen bygger på arkitekt Myklebust sin tomteplan og skisser til boligområde.

Våre tjenester

  • Utarbeidelse av plankart, bestemmelser og planrapport.
  • Farevurdering
  • Veg-geometri
  • VA-rammeplan