Multiconsult Samferdsel vei Mindekrysset

1/2

Mindekrysset | Foto: Multiconsult

2/2

Foto: Multiconsult

Mindekrysset

Byggeplan m/konkurransegrunnlag og anleggsoppfølging

Etablering av gjennomgående 2-felts veg i venstre feltet mot sør og nord, i kulvert under dagens vegnivå.

Eksisterende rundkjøring legges tilbake som lokk over de gjennomgående kjørefeltene, som ivaretar alle svingebevegelsene for trafikk til og fra sekundærvegene, som i dag.

Gangkulverten erstatter dagens lysregulerte gangfelt. Prosjektet omfatter også ny undergang 300m lenger sør (ved Jæger bilforretning).