1/4

Gangbro Elvepark | Foto: Multiconsult

2/4

Oppriss Gangbro Elvepark | Illustrasjon: Multiconsult

3/4

Prinsippsnitt av benker | Illustrasjon: Multiconsult

4/4

Turvei Sør | Illustrasjon: Multiconsult

Lørenskog sentrum – Elvepark

For-, og detaljprosjekt. Detalj-, og byggeplan.

Oppdraget omfatter evaluering av forprosjekt for Elvepark Lørenskog kommune, samt detaljprosjektering/byggeplan for ca. 3000 lm lang gang- og sykkelvei og turvei. Området ligger langs Losbyelven som er et flomutsatt område, det ble derfor fokusert ekstra på å ta hensyn til endrede klimaforhold og mulige flomhøyder.

Løsning av oppdrag
Prosjektet inkluderer 5 brokrysninger av elven, ny kulvertløsning for gjennomgang under Rv159, belysning, møteplass og beplantning.

Våre tjenester

  • Flomanalyse
  • Turveiutforming
  • Krysningspunkter
  • Møteplasser
  • Belysning
  • Kulvert
  • Kostnadsoverslag
  • Plastring av elv