1/4

Anlegget benyttes både sommer og vinter

2/4

Anleggets fjernvirkning vinterstid

3/4

Nærvirking vinterstid og oversikt over området

4/4

Nærvirking vinterstid og oversikt over området

Lillomarka arena

Idrettsanlegg

2009-2014: Forprosjekt og detaljreguleringsplan. Oppdraget omfattet utarbeidelse av forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for ny flerbruksarena med tilhørende løypetraseer i Lillomarka.
2015- 2019: Prosjektering for totalentreprise. Utarbeidelse av kravspesifikasjon og tegninger for totalentreprise for opparbeidelse av skiløyper og rulleskiløyper, skibru, snøproduksjonsanlegg, agilitybane og varmestue. Oppfølging av entreprenør på vegne av byggherre.

Løsning av oppdraget

2009-2014: Forprosjekt og detaljreguleringsplan. Planområdet, på 210 daa, ligger innenfor markalovens geografiske virkeområde. Forprosjektet, som dannet grunnlag for utformingen av planforslaget, ble utarbeidet i 2012 i samarbeide med Skaara arkitekter. Planområdet er tilrettelagt for idretts- og friluftsformål og brukes til langrenn, skiskyting, hundesport, orientering og konserter. Det ble også satt av plass til etablering av snøproduksjonsanlegg og alternativ tilkomst for myke trafikanter, samt utvidet parkeringsanlegg. I tillegg ble eksisterende atkomst regulert.

2015-2019: Prosjektering for totalentreprise. Anlegget består av en løypetrase’ på 3 km som er tilrettelagt for langrenn om vinteren og rulleski om sommeren. I prosjekteringen var det særlig fokus på bevaring av verdifull vegetasjon og tilpasning til eksisterende terreng. I tillegg har anlegget snøproduskjonsanlegg og lys langs hele løypen, standplass for skiskyting, varmestue og agilitybane. Skibru som markerer inngangen til anlegget og utvidet parkering og adkomst til anlegget.

Våre tjenester

  • Utarbeidet forprosjekt
  • Utarbeidelse av detaljreguleringsplan
  • Detaljprosjektering
  • Kostnadskalkyle
  • Kravspesifikasjon
  • Oppfølging i byggeperioden