1/2

Kartet viser kollektivnettet i Østlands-regionen | Ill: Multiconsult

2/2

Kartet viser gjennomsnittlig reisetid med kollektivtrafikk gjennom ulike tidspunkter på morgenen | Ill.: Multiconsult

LHL Transportanalyse: Gardermoen Campus

Mobilitetsanalyse

Ved å sammenligne reisetider med kollektiv og reisetider med bil har vi analysert forskjeller ved mobiliteten for det nye hjerte- og lungesykehuset på Gardermoen Campus (LHL).

LHL har nå slått sammen klinikkene i Oslo, på Glittre og Feiring til en klinikk på Gardermoen Campus. Disse tre klinikkene har i dag til sammen om lag 450 ansatte.

Rapporten tar for seg forventet transportmiddelfordeling blant dagens ansatte og besøkende.

Prosjektet ble utført våren 2016 og i prosjektet ble det benyttet det siste innenfor nettverksanalyser, tilgjengelige trafikk- og kollektivdata og publiseringsteknologi.

Prosjektet ble i helhet publisert som et ArcGIS Online Storymap: http://arcg.is/1SaDtwu

Løsning av oppdraget

Analysearbeidet fokuserte på sannsynlig valg av transportmiddel og tiltak for å få opp kollektiv-andelen.

Til analysene av privatbilbruk ble det benyttet historiske trafikkdata på veinettet, som gir et godt bilde på hvordan reisetiden langs veinettet varierer gjennom døgnet og uken. Til beregning av reisetider med kollektivnettet ble det benyttet data om kollektivbruken, reisetider og rutetider fra NSB og Ruter (GTFS-data).

Analysene viser at med dagens kollektivtilbud vil om lag 50 av dagens 450 ansatte benytte det kollektive reisetilbudet. Dette gir en kollektivandel på rundt 10%. Denne andelen kan økes noe med flere ruter og økt frekvens, men med dagens bosettingsmønster blant de ansatte er potensialet for dette svært begrenset.

Våre tjenester

  • Nettverksanalyser av kollektiv-tilgjengelighet, sykkel, gange og bil. (Network Analyst, ArcGIS)
    – Historiske trafikkdata
    – GTFS-data for kollektivdata
    – Service areas
    – Spatial Analysis
  • Publisering av prosjekt på nett