1/5

Prosjektområde etter ferdigstillelse

2/5

Terrengform ble bygget opp og dekket med stedegen jord

3/5

Stedegen jord

4/5

Utplanting av vegetasjon fra randsonene

5/5

Utplanting av vegetasjon fra randsonene

Langøya

Rehabilitering av naturområde benyttet til avfallsdeponi

På Langøya er det helt siden 1650-tallet blitt tatt ut kalkstein til norsk industri. Fra 1985 har Langøya fungert som avfallsdeponi for ordinært og miljøfarlig avfall. Planarbeidet har inkludert regulering, oppfyllingsplan i 3D og detaljering av terreng og vegetasjon. Sammen med NOAH har landskapsarkitektene hatt en kreativ designprosess med fokus på hva Langøya skal være, både på kort og lang sikt. Hovedmålet er at Langøya skal bli en fritidsdestinasjon i Oslofjorden, både for lokalbefolkningen og tilreisende. For å få til dette må Langøya kunne tilby noe annet enn hva som finnes i området ellers. Det legges derfor opp til ulike, gode rekreasjonsmuligheter på øya. Samtidig er det viktig å bevare den særegne kalkvegetasjonen som trives på Langøya.

Løsning av oppdraget

I oppdraget ble det jobbet for å lage riktige vekstforhold for kalkelskende vegetasjon ved kun å bruke stedegne jordmasser og hentet ut store areal med viktige planter fra randsonene rundt deponiet. Dette vil skape mindre press på naturreservatet på Langøya, og gi muligheter for at sårbare rødlistede arter kan etablere seg på større områder og skape stabile bestander. Vi hadde også et godt og konstruktivt samarbeide med entreprenør og var mye ute på anlegget for å forklare hvordan finishen på terrengformer, plantefelt og avslutning mot eksisterende terreng skulle se ut. Dette var helt avgjørende for at landskapet ser ut som det gjør nå. I motsetning til de fleste anlegg som bygges i dag, som vanligvis fremstår som noe nytt og flott, skulle Langøya se så naturlig og urørt ut som mulig. Det vil naturligvis ta tid før Langøya ligner på andre øyer i Oslofjorden, men denne tiden er helt avgjørende for at de kalkelskende artene etableres og ikke fortrenges av andre mer næringskrevende arter. I juni 2017 åpnet første seksjon på Langøya. Deretter skal de øvrige deponiene avsluttes og lukkes, seksjon for seksjon, frem mot 2030. Stadig større deler av Langøya vil gjøres tilgjengelige for allmenheten og øya vil fremstå som noe ganske annet enn den har gjort til nå.

Våre tjenester

  • Reguleringsplanarbeide
  • Oppfyllingsplan 3D
  • Detaljert landskapsplan for terreng og vegetasjon