1/2

Utsnitt av plankart publisert i PlanGIS for offentlig høring | Foto: Multiconsult

2/2

Temakart som viser buffersoner for sjølokaliteter og landanlegg | Foto: Multiconsult

Kystsoneplan

Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger

Prosjektet omfattet utarbeidelse av regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger, inkludert konsekvensutredning og akvakulturanalyse. Planen er overordnet, og gir hovedrammene for fremtidig arealbruk på regionalt nivå.

Planarbeidet har vært et pilotprosjekt i regional kystsoneplanlegging, og er den første regionale kystsoneplan med plankart. Det planfaglige arbeidet har derfor vært ekstra utfordrende. Planen ble vedtatt i Hordaland fylkesting 4. oktober 2017.

Formålet med prosjektet har vært å sikre god sameksistens i kystsonen, bærekraftig arealbruk og forebygge konflikterr ved å ta kvalifiserte valg basert på kunnskap og politiske prioriteringer. Planen har et perspektiv på 12 år, og ble utarbeidet med utgangspunkt i planprogram vedtatt april 2013 i Hordaland fylkesutvalg. Planområdet omfatter sjøareal og strandsone i kommunene Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Fusa, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes, samt sjøarealet i Vindafjord kommune.

Løsning av oppdraget

Vårt arbeid i prosjektet gikk ut på å utarbeide planforslag for regional kystsoneplan med konsekvensutredning, akvakulturanalyse og plankart. Kystsoneplanen tar for seg fire hovedtema: Bærekraftig kystsoneplanlegging, strandsoner, akvakultur og sjøtransport, og maritim næring. Arbeidet innebar blant annet digitalisering, analyse og visualisering av kartdata, samt publisering i PlanGIS som verktøy for medvirkning i planprosess. Planarbeidet har vært organisert gjennom politisk styringsgruppe og administrativ arbeidsgruppe.

Akvakulturanalysen ble gjort av Multiconsult i samarbeid med underleverandør Uni Research AS i Bergen, og er en bakgrunnsrapport for den regionale kystsoneplanen. Den fokuserer på muligheter til oppdrettsnæringen innenfor gitte rammer og fremtidige behov. Viktige elementer har vært optimal og overordnet struktur, produksjonssoner, smittehygiene, fiskevelferd, miljømessige påvirkninger og lange og trygge rammer for næringen i regionen.

Våre tjenester

  • Konsekvensutredning
  • Konfliktanalyse
  • Akvakulturanalyse
  • Planomtale
  • Plandokument
  • Plankart
  • Utarbeidelse av retningslinjer
  • Temakart
  • Prosjektstyring
  • PlanGIS prosess- og høringsverktøy