1/3

Skeie før. Område sør for Rosendal som består av mange små boligformål. | Kart hentet fra Fonnakart

2/3

Skeie etter. Plangrepet med bruk av LNFS rydder opp i bygdeområdene og muliggjør fleksibel utvikling både for boligbygging og næring i grisgrendte strøk. | Kart hentet fra Fonnakart

3/3

Utsnitt av endelig KPA som viser Rosendel til høyre. | Kart: Multiconsult

Kvinnherad

Kommuneplanens arealdel og strandsoneplan

Kommunen er per i dag er dekket av 6 kommunedelplaner vedtatt over en 10 års periode hvorav bare en er etter ny plan og bygningslov. Det skal må lages en felles arealdel med kart og bestemmelser som skal være det overordnete styrende plandokument for all arealbruk og forvaltning av areal i Kvinnherad. Delmål for planrevideringen har vært:

 • Oppdatere til ny plan- og bygningslov
 • Å redusere tallet på dispensasjoner ved å tilpasse planen til dagens situasjon og videreutvikle bestemmelsene for enklere byggetiltak på bebygde eiendommer
 • Vurdere byggeområder som har lagt inne i kommuneplanen lenge uten å bli realisert
 • Vurdere areal som er bandlagt til videre planlegging eller freding
 • Legge til rette for småskala næringsvirksomhet i bygdene, gjerne knyttet til gårdsbruk
 • Fastsette bruk og forvaltning av areal i strandsonen både på sjø og land
 • Byggegrense mot sjø
 • Forenkle planen
 • Justering av akvakulturformål i sjø i samsvar med konsesjoner og faktisk lokalisering

Løsning av oppdraget

Det er gjort karttekniske oppryddinger og «oversetting» av arealformål til ny lov, bla justering av kystlinjen og innføring av hensynsoner. Det er utført GIS analyser av landbruksareal versus byggeformål og av faktisk bruk av bygg versus byggeformål i planen. Innspillene til planen ble vurdert og de aktuelle arrondert og tilpasset.

For å synliggjøre hvor det skal være spredd bygdestruktur, hvor det er ønskelig med boligfelt og hvor det skal være varierte sentrumsfunksjoner har planen en bevisst bruk av LNF spredd i bygdene, boligformål kun på tettere boligområder og sentrumsområdene er vist med større sentrumsformål. LNF-spredd i områder med fokus på landbruksnæringer har altomfattende LNF-spredd sone med restriksjoner for lokalisering. LNF-spredd med fokus på bygdeutvikling omfatter boligtomter, men ikke jordbruksareal. Alle endringer er beskrevet, verdier i nærområdet er registrert og innspillet er vurdert mhp virkning på miljø og samfunn. Plankart, bestemmelser og planrapport er utformet for å gi klare rammer og være lettfattelige for politikere, administrasjon og kommunens innbyggere.

Arbeidsmetoden var hyppige arbeidsmøter mellom konsulent og kommune for å knytte lokalkunnskap sammen med fagkunnskapen Multiconsult, samt å sikre en effektiv arbeidsprosess. I skissefasen hadde møtene avgrensede fagtema, mens de senere drøftingene var geografisk oppdelt.

Våre tjenester

 • Analyser (GIS-analyser og manuelle analyser)
 • Skisseforslag
 • Arbeidsmøter
 • Kommuneplankart
 • Planbeskrivelse
 • Planbestemmelser
 • Konsekvensutredning
 • ROS-analyse
 • Havstigning
 • Illustrasjoner