1/3

Kulturminneplan Lyngdal kommune | Foto: Lyngdal kommune

2/3

Uthavnen Sæløer er et nasjonalt viktig kulturmiljø | Foto: Multiconsult

3/3

Fra Hausvik fort | Foto: Multiconsult

Kulturminneplan Lyngdal kommune

Multiconsult har utarbeidet forslag til kulturminneplan for Lyngdal kommune. Planen er kommunens oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer, og inneholder en strategi for forvaltningen av disse. Kulturminneplanen gir kunnskap om fortiden og avklarer hvilke kulturminner en ønsker å ta vare på og utvikle i tiden fremover.

Behovet for en kulturminneplan understrekes av Lyngdals betydelige vekst og tydeligere rolle som regionalt sentrum for varehandel og industri. Befolkningsveksten og pågående fortetting sentralt i Lyngdal og ditto fraflytting i mer perifere deler av kommunen understreker nødvendigheten av en klar og tydelig strategi for å prioritere også når det gjelder historiske spor.

Løsning av oppdrag

Multiconsult utarbeidet forslag til plan i samarbeid med kommunen og en lokal ressursgruppe bestående av historielag osv. Planen inneholder en kulturhistorisk oversikt over Lyngdals utvikling, gjennomgang av kjente kulturminner, oversikt over forvaltningssystemet og kommunens ansvar innenfor kulturminnefeltet, en prioritert liste med kulturminner og kulturmiljøer, samt en handlingsdel.

Våre tjenester

  • Kulturminneplan med handlingsdel