Det karakteristiske kulturlandskapet på Lista er nasjonalt viktig, og vies stor plass i kulturminnplanen | Foto: Multiconsult

Kulturminneplan for Farsund

Multiconsult har utarbeidet kulturminneplan for Farsund kommune. Planen er kommunens oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer, og inneholder en strategi for forvaltningen av disse.

Planen skal bidra til økt oppmerksomhet rundt hvilke kulturhistoriske verdier en har i kommunen, og hvordan en bør forvalte disse. Den skal brukes aktivt for å sikre at kommunens øvrige planlegging gjøres på en slik måte at det tas hensyn til viktige kulturminner og -miljøer. Planen tar også for seg hvordan ansvaret for kulturminnevern bør organiseres i Farsund kommune.

Løsning av oppdrag

Multiconsult utarbeidet forslag til plan i samarbeid med kommunen og en lokal ressursgruppe bestående av historielag osv.

Planen inneholder en kulturhistorisk oversikt over Farsunds utvikling, gjennomgang av kjente kulturminner, oversikt over forvaltningssystemet og kommunens ansvar innenfor kulturminnefeltet, en prioritert liste med kulturminner og kulturmiljøer, samt en handlingsdel.