1/5

Høybukta Vest - Kirkenes, Finnmark | Forsyningsbase, verft og offentlig havn

2/5

Høybukta Vest - Kirkenes, Finnmark | Contanierhavn og jernbane

3/5

Høybukta Vest - Kirkenes, Finnmark | Bulkhavn

4/5

Høybukta Vest - Kirkenes, Finnmark | Offentlig havn i front, sett mot vest

5/5

Høybukta Vest - Kirkenes, Finnmark | Oversikt

Konsept for stamnetthavn i Kirkenes

Utvikling av havnekonsept som basis for reguleringsplan. Offentlig havn, forsyningsbase, verft, containerterminal og bulkterminal.

Multiconsult er engasjert for å analysere markedsmuligheter for en internasjonal havn i Høybukta vest, og utvikle designkonsept som inneholder de aktuelle havnetypene. Konseptet inneholder offentlig havn, forsyningsbase, verft, containerterminal og bulkterminal.
Det er laget illustrasjoner for hvordan områdene kan brukes, men endelig plassering av bygg og anlegg er ikke en del av oppgaven. Utforming av havn skal legge til rette for jernbane. Samlet areal til havneformål er ca. 1000 da.
Fase 1: Analyse av markedsmulighetene frem til 2040 for ei ny stor havn i området.
Mellomfase: Utvikle og drøftet 4 ulike konseptalternativer for havnfunksjoner.
Fase 2: Vurdering av hvordan ei stor havn kan utvikles/bygges gradvis. De ulike havneområdene er beskrevet og kostnadsberegnet hver for seg.
Det er laget en 3D modell til bruk i planlegging og kommunikasjon med omverden.

Løsning av oppdrag

Multiconsult har gjennomført en markedsundersøkelse og har i den forbindelse intervjuet utvalgte markedsaktører. Det har vært jevnlige møter med tiltakshaver og styringsgruppe for å fastlegge behov og utforming av havnearealene.
Valg av løsning for havna avhenger av hvilke behov/faktorer som tillegges størst vekt. Det ble derfor lagt opp til en mellomfase for utreding av ulike alternativ. Siling av alternativ videre til mere detaljering ble gjort av en bredt sammensatt styringsgruppe.
Det er krevende grunnforhold i området. Det blir betydelige mengder med overskuddsmasse. Det har vært tett samarbeide med blant annet ingeniørgeologier, geoteknikk, veg og oseanograf hos oppdragsgiver. Multiconsult har grovt prosjektert traseer for jernbane til havneområdet på grunnlag av skisser fra jernbaneverket.

Våre tjenester

  • Markedsundersøkelse
  • Havneplanlegging
  • Planleggingsledelse
  • Visualisering