Illustrative bilder fra Røngøy | Illustrasjon: Multiconsult

1/2

Illustrative bilder fra Røngøy | Illustrasjon: Multiconsult

2/2

Utsnitt av vurdering av trafikkstruktur | Skisse/Fotomontasje: Multiconsult

Kommunedelplan Rongøy

Revisjon av kommunedelplan etter høring

Rongøy er en øy sentralt i Øygarden kommune med kommunesenter på Rong. To skoler er plassert på Rong, barneskole for Rongøy og ungdomsskole for hele Øygarden. Mye av utbyggingen i kommunen skjer på denne øya. Øya deles på langs av en travel fylkesveg, som både er lokalvei på Rongøy og hovedveg nordover i kommunen.

Kommunedelplanen for Rongøy ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2012. Multiconsult ble engasjert etter høringen for å revidere kommunedelplanen. Mottatte innspill ble vurdert og gjennomgått i kommunens planutvalg. Innsigelse til kommuneplanens vegløsning har vært drøftet i avklaringsmøter med vegmyndighet og i planforum.

Viktige drøftingstema i planarbeidet var lokalisering og mengden nye boliger, veistruktur og kryssløsninger, veg mellom bolig – skole – fritidsaktiviteter – handel – arbeid – næringsområder.

Løsning av oppdraget

Oppdraget løses ved at Multiconsult tar en gjennomgang av innkomne innspill og innsigelser i tillegg til forslag fra Planutvalget i kommunen. Planutvalget er sterkt knyttet til prosessen og er med på befaring og intensive arbeidsmøter. Alle innspill blir gjennomgått i samarbeid mellom konsulent og kommune. Enkeltinnspill blir også vurdert mot det totale planinnholdet, for eksempel mengden av nye boligområder.

Den faglige trafikale kompetansen i Multiconsult er sentral i arbeidet med å utarbeide alternativer til fungerende kryssløsninger. I avklaringsmøter med Statens Vegvesen legges det spesielt søkelys på drøfting av krysninger for myke trafikanter, trafikksikkerhet og logikken i kryssløsningene sett på hele veistrekningen.

I prosessen blir det lagt vekt på tydelige og skjematiske fremstillinger av løsningsforslag og konsekvenser. Siden politikerne er aktive i hele arbeidet utarbeides det ideogram og enkle skisser for å gjøre problemstillingene lettfattelige også for dem uten plankunnskap.

Revidert planforslaget legger til rette for nye utbyggingsområde for boliger, utbedring av vei med endrede kryssløsninger langs fv. 561 på Rongøy og trafikksikre løsninger for myke trafikanter. Det er rekkefølgekrav knyttet til kryss-sanering ved utbygging av nye større boligfelt. Multiconsult rydder også i det elektroniske plankartet for å få en oversiktlig og lett lesbar plan.

Våre tjenester

  • Vurdering av merknader
  • Trafikale vurderinger
  • Konseptutvikling
  • Konsekvensutredning av nye områder
  • Tegning av plankart
  • Revidering av bestemmelser
  • Planbeskrivelse
  • Illustrasjoner
  • Arbeidsmøter