1/3

Multiconsult, Cautus Geo og Argeo på feltarbeid på E18 for KlimaGrunn | Foto: Multiconsult

2/3

Rigg benyttet i feltarbeid for testing av peler | Foto: Multiconsult

3/3

Testing av mengde grunnstabiliserende midler i kvikkleireprøver i laboratoriet hos Multiconsult | Foto: Statens vevgesen

KlimaGrunn | Innovasjonspartnerskap

KlimaGrunn er et innovasjonspartnerskap hvor Statens vegvesen, BaneNOR og Statsbygg sammen utvikler nye metoder for grunnstabilisering. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge. Multiconsult leder utviklingsarbeidet på leverandørsiden, med Cautus Geo, Norcem og Argeo.

Det er store klimagassutslipp knyttet til bygging av ny infrastruktur og bygg. Statens vegvesen og Bane NOR har som målsetning å redusere klimagassutslippene i sine utbyggingsprosjekter med 40 prosent innen 2030. Statsbygg stiller krav om å redusere klimafotavtrykket for både nybygg og totalrehabiliteringer.

I KlimaGrunn jobber oppdragsgiver og leverandør tett sammen for å utvikle løsninger og ny teknologi for å redusere klimagassutslipp i forbindelse med grunnstabilisering i bygg- og anleggsbransjen. Hensikten er å redusere CO2-utslipp ved å unngå overforbruk av grunnstabiliserende materiale.

LØSNING AV OPPDRAG

Multiconsult, Cautus Geo, Norcem og Argeo skal utvikle en helhetlig løsning for prediksjon av styrke, stivhet og homogenitet i peler basert på korrelasjoner mellom materialteknologisk forståelse av herdeprosessen og parametere målt i felt med sensorer og geofysikk.

Gjennom utviklingsløpet utvikles nye laboratorie-prosedyrer for å produsere resultater som sammen med sensordata, seismikk og loggedata fra ks-riggen danner grunnlag for korrelasjonsmodellene.
Feltforsøket er gjennomført i samarbeid med utbyggingsprosjektet E18 Vestkorridoren. Det ble installert sensorer for måling av endringer i vanninnhold og temperatur i bindemiddelstabilisert pel og utført geofysiske målinger ved hjelp av overflatemålinger og krysshullstomografi.

I tillegg ble det tatt opp prøver fra bindemiddelstabilisert pel for analyser på laboratorie. Måledataene gir grunnlag for utvikling av korrelasjonsmodeller for prediksjon av styrke basert på herdeprosessen og skjærbølgehastigheten. Data fra feltmålingene importeres og korrelasjonsmodellene presenteres på Cautus Web.

Våre tjenester

  • Prosjektledelse
  • Forskning
  • Innovasjon
  • Geoteknikk
  • Materialteknologi
  • Feltundersøkelser
  • Laboratorie-undersøkelser