Foto: Jo Michael

Kawanda – Masaka

Overføringsledning

Sørlige Uganda er forsynt over en gammel 132 kV ledning. En fornyelse med oppgradering til fra 132 kV til 220 KV er nødvendig både for å møte forbruksveksten i sør og vest Uganda men også for å øke eksporten til Tanzania og Burundi.

Den nye 142 km 220kV ledningen skal krysse tettbebygde områder rundt Kampala og store sumpområder rund Victoriasjøen. Multiconsult foretok en teknisk, økonomisk og miljømessig optimalisering og konkluderte med at prosjektet var gjennomførbart.

Prosjektet inkluderte oppmåling og utarbeidelse av tekniske spesifikasjoner for ledning og en ny 220/132 kV understasjon med autotransformatorer.

Løsning av oppdraget

Hovedformålet med oppdraget var å vurdere tekniske, økonomiske og miljømessige forhold og også trekke inn faktorer som eksportpotensial og mulighet for økonomisk utvikling. I tillegg skulle det utarbeides komplette anbudsspesifikasjoner.

Våre tjenester

  • Systemstudier med fastleggelse av tekniske parametre
  • Oppmåling og trasé fastleggelse
  • Profiloptimalisering
  • Utsettelse av mastepunkt
  • Miljøstudier
  • Studier av behov for flytting av hus
  • Økonomiske analyser
  • Utarbeidelse av forstudie i henhold til krav fra finansinstitusjoner
  • Utarbeide tilbudsdokumenter for ledning og transformatorstasjone