1/2

Lossing av første skip med turbindeler på Mosnstad i Åfjord, 22. Mars 2018 | Foto: Ole Martin Wold

2/2

Lossing av første skip med turbindeler på Mosnstad i Åfjord, 22. Mars 2018 | Foto: Ole Martin Wold

Kai og fylling Monstad

Detaljplan

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA. Sammen bygger de Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Multiconsult er byggherrens rådgiver.

Prosjektet består av seks vindparker med til sammen vil 278 vindturbiner. Om lag 11 milliarder kroner skal investeres i prosjektet som har en totalkapasitet på 1000 MW.

Kai Monstad omfatter prosjektering av strandkai og lagringsområdet for vindturbinkomponenter til vindkraftverkene på Roan, Storheia, Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet. I denne forbindelse er det behov for kai for mottak av komponenter til vindmøllene.

Multiconsult har utført prosjekteringstjenester for Fosen Vind DA samt bistått i byggeperioden.

Løsning av oppdrag

I samarbeid med Fosen vind DA har Multiconsult definert nødvendig omfang av anlegg og konstruksjoner og utført komplett prosjektering for disse. Kaien er bygget med bruk av en kombinasjon av prefabelementer og plasstøpte deler.

Geoteknisk prosjektering har innbefattet prosjektering av nødvendig sprengning, mudring og oppfylling og deretter prosjektering for fundamentering vha stålpeler.

Som en del av søknad om tillatelse til mudring inngikk også strøm- og turbiditetsmålinger for å identifisere potensielle spredningsrute for mudringsmasser og å kartlegge bakgrunnsnivå i området.

 

Våre tjenester

  • Grunnundersøkelser
  • Geoteknisk rapport
  • Ingeniørgeologiske vurderinger
  • Miljøundersøkelser av sjøsedimenter
  • Prosjekteringsledelse
  • Detaljprosjektering av kai og fyllingsarbeider
  • Byggesøknad
  • Uavhengig kontrollerende av utførende