1/4

Kanal og regnbed

2/4

Torg

3/4

Utomhusplan

4/4

Buskfelt

Husebyjordet

Forprosjekt uterom

Oppdraget omfattet utarbeidelse av forprosjekt med utomhusplan, kravspesifikasjon og produktbeskrivelse. Det ble produsert en helhetlig og omforent plan for området, bestående av ulike delområder, torg, park, gang- og sykkelvei og kommunikasjonslinjer. Det ble også utarbeidet prinsippløsninger for håndtering av overvann og kommunikasjon til Trondheimsveien/V1 og Husebyveien/V2.

Løsning av oppdrag

I forprosjektet ble det fokusert på å forbinde kultur med natur, skape attraktive møteplasser, arenaer for aktivitet, gode sitteplasser og romløsninger, samt håndtering av overvann.

Våre tjenester

  • Utarbeidelse av utomhusplan
  • Utarbeidelse av plan for gang- og sykkelveier
  • Prinsippløsninger for håndtering av overvann