Ny kobberfabrikk ved Glencore Nikkelverk AS | Foto: Glencore

Glencore Nikkelverk AS

Ny kobberfabrikk

Glencore Nikkelverk har gjennom mer enn 10 års forskning klart å fornye teknologien for å produsere kobber. Teknologien er den mest energieffektive i verden. På verdensbasis vil energibehovet for å produsere kobber og andre metaller kunne reduseres betydelig.

Bygget «Ny kobberfabrikk» består av en dypkjeller på ca. 700 m2 som også fungerer som fangdam for tanker med kjemikalier, en 1. etasje på ca. 4000 m2 bestående av en hall for elektrolysetanker og pakkeri/lager og ekspedisjon for ferdigvarer, en 2. etasje på ca. 2000 m2 bestående av et «strippeanlegg», lite verksted, kontrollrom, pauserom og garderober og et teknisk rom i 3. etasje på ca. 1300 m2.

Løsning av oppdrag

Grunnen på tomten er svært forurenset. For å redusere omfang av gravearbeider, ble 1. etasje bygd på fylling over opprinnelig terreng med peler til fjell. Pelearbeidene utgjorde nesten halvparten av grunnentreprisen. Produksjonen i den nye kobberavdelingen vil være betydelig bedre i forhold til miljøpåvirkning på bygget, men det ble likevel valgt å utføre hovedbygget i robuste materialer som mur- og betongkonstruksjoner. Teknisk rom i 3. etasje har ikke så aggresivt miljø og ble utført som et stålbygg med paroc-elementer i yttervegger.

Fasader er utført med teglsteinsforblending og pussede flater. Bygget er delvis konstruert som en rammekonstruksjon med søyler og bjelker og delvis med en langsgående sentrisk ventilasjonssjakt som avstivningssystem mot horisontale laster. Byggets form og funksjon innebar en del arbeider i høyden under oppføring, så det var stort fokus på SHA i prosjekteringen og prosjekterte løsninger. For å ha kontroll på utførende entreprenører, valgte byggherren å gjennomføre det som en utførelsesentreprise delt opp i delentrepriser.

HMS var en viktig evalueringsfaktor ved valg av entreprenører og utgjorde hele 40 prosent av kriteriene. Pris utgjorde 30 prosent.

Våre tjenester

  • Prosjektleder delprosjekt Bygg
  • Prosjekteringsledelse Bygg
  • Ansvarlig søker
  • Grunnundersøkelser
  • Kalkyler
  • Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag
  • Detaljprosjektering
  • Oppfølging i byggetiden
  • Byggeledelse