1/3

Oversiktsbilde | Gartnerløkken.no

2/3

Bilde av byggeplass | Foto: Multiconsult

3/3

Vannkum| Foto: Multiconsult

Gartnerløkken Leiligheter

Detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden for boligprosjekt i Åsane i Bergen.

Gartnerløkken er et boligprosjekt med tre frittstående boligblokker og felles garasje. Det er totalt 179 boenheter i prosjektet.

Løsning av oppdrag

Multiconsult prosjekterte infrastruktur for vann, spillvann og overvann. Det ble gjennomført søknadsprosess for VA-anlegg mot VA-etaten i Bergen kommune. Det ble laget søknad om forhåndsuttalelse og søknad om opparbeiding til hovedledninger. Prosjektert overvannsløsning baserte seg på bruk av infiltrasjonssandfang.

Vi hadde også oppfølging i byggetiden

Våre tjenester

  • Prosjektert og søkt om private og offentlige traseer for vann, spillvann og overvann.
  • Oppfølging i byggeperioden