1/4

Illustrasjonsplan, nye bygninger er vist med brun farge | Illustrasjon: Multiconsult

2/4

Veiledende Illustrasjonsplan som viser bl.a plassering av bygg, fyllingsfot i sjø og kaiareal: Multiconsult.

3/4

Utforming av fellesveg til småbåthavn. Illustrasjon: Multiconsult

4/4

Snitt planlagt og eksisterende terreng og bygninger. Illustrasjon: Multiconsult.

Framo Flatøy

Planforslaget legger til rette for utvidelse av eksisterende næringsområde, hovedsakelig med fylling i sjø. Utvidelsen skal gi plass til nye produksjons- og lagerbygninger og større utendørsarealer. Planforslaget legger også til rette for en ny og større eksportkai og nytt kryss med fylkesveien. Tiltaket er konsekvensutredet.

Løsning av oppdrag

Planen legger til rette for videreføring av dagens bruk. Utvidelse av næringsarealet skjer i all hovedsak med utfylling i sjø, med unntak av noe utvidelse ved fjerning av fjell mot nordøst. Det tillates ca. 31 daa nytt næringsareal, i tillegg til dagens areal, totalt 70 daa. Noen av de nye bygningene vil være erstatning for bygninger som er planlagt revet. Eksisterende eksportkai erstattes av en ca.120 meter lang kai med tilhørende ferdselsområde i sjø. Planforslaget medfører endring i trafikkmønster.

Gjennomkjøringsvei til småbåthavn og boliger i nordvest stenges, og det legges til rette for nytt kyss med fylkesveg og ny gangvegforbindelse til planlagt kollektivknutepunkt sør for planområdet. Tiltaket er konsekvensutredet. Tema som ble utredet var landskap, friluftsliv/ by- og bygdeliv, kulturminner og kulturmiljø, biologisk mangfold og forurensning. Det er utført strømningsanalyse, sedimentundersøkelser, masseberegning og laget VArammeplan.

Våre tjenester

 • Oppdragsledelse
 • Planbeskrivelse
 • Planbestemmelser
 • Plankart
 • Illustrasjoner og tekniske tegninger
 • ROS-analyse
 • Konsekvensutredning
 • VA-rammeplan
 • Strømningsanalyse
 • Sedimentundersøkelser
 • Masseberegning
 • 3D modell