Reguleringsplan for tiltaket | Ill.: Multiconsult

1/3

Reguleringsplan for tiltaket | Ill.: Multiconsult

Planområdet ved Nidelva, juni 2014 | Foto: Multiconsult

2/3

Planområdet ved Nidelva, juni 2014 | Foto: Multiconsult

Illustrasjonsplan viser nytt overløpsbygg og ny pumpestasjon, og åpen bekketrase ned til Nidelva | Ill.: Multiconsult

3/3

Illustrasjonsplan viser nytt overløpsbygg og ny pumpestasjon, og åpen bekketrase ned til Nidelva | Ill.: Multiconsult

Fossumdalen

Reguleringsplan og byggeplan for avløpsprosjekt og bekkeåpning

Fossumdalen 4 er en del av et stort avløpsprosjekt som har gått, og skal gå over flere etapper. Formålet er å etablere hovedstamme for overvann fra Lerkendal avløpssone til Nidelva og å føre spillvann til renseanlegg. Tiltaket har store ledningsdimensjoner. På deler av strekningen ned mot elva, ca. 110 meter, er det planlagt åpen bekk for overvannet. Tiltaket vil redusere forurensede utslipp til Nidelva, gi bedre vannkvalitet og rikere biologisk mangfold rundt ny bekk.

Multiconsult har laget reguleringsplan som skal sikre nødvendig areal til teknisk infrastruktur med sikrings- og hensynssoner for alle delene av anlegget. Byggeplan med anbudsgrunnlag og kostnadsoverslag er del av oppdraget. Multiconsult følger oppdraget i byggeperioden fram til ferdigstillelse.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har laget komplett reguleringsplanmateriale for anlegget med ledningsnett, pumpestasjon, åpen bekk, overløp og overløpsbygg. Det er gjennomført flere åpne møter med berørte beboere, som har gitt reell medvirkning og gode omforente løsninger. Utkast til byggeplan ble brukt som grunnlag for reguleringsplan.

Det ble gjennomført jevnlige tverrfaglige møter internt og med oppdragsgiver. Fagansvarlige medarbeidere fulgte arbeidet med reguleringsplan og byggeplan parallelt, for å sikre kontinuitet i de ulike fasene i oppdraget.

Ved prosjektering av overløpsbygg var det lagt vekt på gode løsninger for VA-teknikk. Bygget ble prosjektert mest mulig vedlikeholdsfritt og hærverkssikkert, med høy standard og estetisk utforming. Arbeidsmiljø ble vektlagt med isolasjon, lys, vann og ventilasjon.

I anleggsperioden følger Multiconsult oppdraget i byggemøter og med oppfølging og kontroll av miljøgeologi og geoteknikk.

Våre tjenester

 • Reguleringsplan
 • ROS-analyse
 • Ledningsplan (vann- og avløp)
 • Konstruksjonstegninger for overløpsbygg
 • Landskapsplan med åpen bekk
 • Anbudsgrunnlag inkl. mengdeberegninger
 • Anbudsutlysning på Doffin
 • SHA-plan og SHA-koordinator i prosjekteringsfasen
 • Byggesøknader (SØK)
 • Geoteknisk 3. partskontroll og oppfølging i byggetid
 • Miljøgeologiske undersøkelser