Foto: Gustav Eriksson

Forprosjekt – Øra avløpsrenseanlegg

Multiconsult med underleverandør Envidan og Astrup & Hellern arkitekter har utført forprosjekt for nytt avløpsrenseanlegg for FREVAR KF i Fredrikstad kommune.

Nytt renseanlegg prosjekteres og dimensjoneres for vekst både med innbyggertall og industri. Det lokale avløpsnettet fornyes og forbedres gradvis, dette sammen med separering av overvann påvirker avløpet både med hensyn til mengde og sammensetning. De store mengdene fremmedvann som til tider tilføres anlegget må behandles. Nytt anlegg må ivare ta disse forholdene i valg av design og dimensjoneringen.

I oppdraget har det vært utført to parallelle vurderinger av størrelse på renseanlegget. Det utredes et anlegg for rensing av avløp for Fredrikstad kommune og et anlegg for rensing av avløp fra Fredrikstad og Sarpsborg kommune.

Basert på tidligere utført BAT‐analyse utføres det en vurdering for valg av renseteknologi. Med utgangspunkt i den løsningen man lander ned på mtp. renseteknologi, prosjekteres det et moderne renseanlegg. Prosjektet inkluderer kontinuerlig drift på eksisterende avløpsrenseanlegg gjennom hele utbyggingsperioden.

Multiconsult med underkonsulenter Envidan og Astrup og Hellern utfører komplett prosjektering av alle fagområder for forprosjektet. Forprosjektet med tilhørende kalkyle og usikkerhetsvurdering danner grunnlaget for behandling i kommunestyre ift. investeringsbeslutning.
Oppdraget er fult ut prosjektert i 3D for alle fagområder. Videre er det benyttet beregningsmodeller for kostnadsanslag, samt utført gjennomføringsplan for fremtidige faser.

Oppdraget inkluderer:
• Prosessteknisk prosjektering
• Bygningsmessig prosjektering
• Grunn og infrastruktur
• Kostnadskalkyle og usikkerhetsvurdering