Flomsikring Røyslimoen

Lillehammer kommune har de senere årene vært utsatt for store flomskader etter intense nedbørshendelser. Multiconsult har fulgt oppdraget Flomsikringstiltak i Røyslimoen fra prosjektering til byggeplassoppfølging.

I 2013 og 2014 oppstod det store skader på infrastruktur, nærings- og boligbebyggelse i nærheten av elven Åretta på Røyslimoen. Noe av dette skyldes manglende kapasitet på viktige kulverter som fører elven forbi næringsbebyggelsen og under Røyslivegen. For å flomsikre området ønsket kommunen å legge om og åpne opp elven Åretta i et nytt flomløp over en strekning på rundt 350m. I forbindelse med det nye flomløpet ble også veitraseen, som tidligere ble ødelagt av flom, utbedret med økt trafikksikkerhet.

Det har vært et svært komplekst tverrfaglig oppdrag med mye logistikk og omlegging som skulle gå opp. Multiconsult har stilt med alle fagene i oppdragets prosjektering, og reguleringsplanarbeidet gikk parallelt med innspill fra Multiconsult. Det har vært gjort store forbedrende arbeider i grunnen med omlegging av VA og elektro, og RIB har konstruert to nye bruer, en kjørebru og en gang-/sykkelveibru. Vei har prosjektert veiflater, busslommer og kompliserte kryssløsninger og RIB vassdrag og hydrologi har beregnet og utformet flomløpet i samarbeid med LARK. LARK har også prosjektert amfi integrert i plastringen langs elvesiden og et oppholdsområde ved elven, sentralt på området.

Da Multiconsult ble engasjert for å flomsikre området, var det allerede gjennomført to forprosjekt. Stedet er et knutepunkt rett utenfor Lillehammer, så det hadde et potensiale til å bli noe mer og sideterrenget er omgjort til parkområde, inkludert et amfi som også gir tilkomst til flomløpet og tilrettelegger for en oppholdssone med benker og vegetasjon.

Både for Multiconsult og utførende entreprenør, har det vært et komplekst VA-oppdrag. Det har vært nødvendig å legge om store vann- og avløps-installasjoner i bakken, og det har vært strenge rekkefølgekrav for å kunne opprettholde vannforsyningen til hele bydelen underveis i prosjektet. Multiconsult er stolte over å ha utviklet prosjektet sammen med kunden, og kommet frem til en bærekraftig løsning som gir merverdi til området.

Tilbakemeldingen fra kunden var at: Dette er mer enn et flomsikringsanlegg, det er blitt et utrolig fint bydelssentrum.

Våre tjenester:

  • Forprosjekt
  • Detaljprosjektering
  • Beskrivelse
  • Illustrasjoner