1/2

3D-illustrasjon av konsept for flomsikring av Bjerkreimsveien 1 og 2. | Ill: Multiconsult

2/2

3D-modell av flomsikringskonsept med laserscannet terreng som bakgrunn. | Ill: Multiconsult

Flomsikring i Egersund sentrum

Eigersund kommune planlegger flomsikring av Eie- og Lundeåne som renner gjennom Egersund by.

De to elvene har felles innløp og utløp, og renner på hver sin side av Hafsøyne. Flomsikringen av disse to elvene har blitt delt inn i tiltaksområder fra henholdsvis område 0 til område 25. Lundeåne renner gjennom Egersund sentrum og har flomproblematikk ved urbane områder med småhusbebyggelse i vernesonen, industri og næringsområder. Eieåne renner langs fv. 42 og jernbanen. Multiconsult ble engasjert for å gjennomføre et forprosjekt hvor man utarbeider prinsipielle løsninger og kostnadsestimat for videre flomsikring av de to elvene. Løsningene skal ha fokus på å løse flomsikring på en måte som fremmer byutvikling og offentlig bruk av elverommet.

Løsning av oppdrag

I første fase ble det gjennomført befaring med grunneiere og oppdragsgiver. Gjeldende planer, stedlige forhold og hensyn ble vurdert og innarbeidet i sikringstiltakene. I forprosjektfasen ble det tverrfaglig utviklet ulike konsept for flomsikringstiltak. Konseptene omfattet blant annet terrenghøyder, belegg, vegetasjon, oppholdssoner, gjerder, rekkverk og murer. Konseptene ble presentert og tilpasset i en workshop sammen med grunneiere og byggherre. Det ble utarbeidet 3D-modell og illustrasjoner for å sikre en god kommunikasjon og felles forståelse av tiltakene.

Våre tjenester

  • Tverrfaglig forprosjektrapport
  • Hydraulisk analyse og flomsonekartlegging
  • Illustrasjonsplaner av flomsikringstiltak
  • Geotekniske vurderinger
  • 3D-modell
  • 3D-illustrasjoner
  • Prinsipp av flomsikringstiltak
  • Kostnadskalkyle