Illustrasjon: NVE

Energimerkesystemet

Energi- og byggfaglig rådgivning

Energimerkeforskriften trådte i kraft 1.1.2010, og har sitt utspring i EUs Bygningsenergidirektiv som har som mål å bidra til økt energieffektivitet i bygningsmassen.

Energimerkeforskriften sier at alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut skal ha en energiattest, og at yrkesbygg over 1000 m2 alltid skal ha gyldig energiattest. Energimerkesystemet er en nettløsning representert ved www.energimerking.no, hvor byggeiere kan få beregnet energiytelsen for eget bygg og få utstedt en energiattest fra NVE. Attesten inneholder energimerket, en tiltaksliste med forslag for å bedre byggets energiytelse samt grunnlagsdata for attesten.

Multiconsult har hatt energi- og byggfaglig samt teknisk rådgivning i forbindelse med utviklingen av bl.a. beregningskjernen og biblioteker for preprosessering som benyttes i energimerkesystemet.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har i samarbeid med NVE og Avenir utviklet energimerkesystemet (EMS), en nettløsning som er grunnlaget for å gjennomføre energimerking av boliger og yrkesbygg. EMS består av en beregningskjerne, preprosessor og attestgenerator. Brukere av EMS har mulighet til å detaljere bygningsdata i forhold til sin kompetanse og kjennskap til bygget. I enkel registrering knyttes inntasting av data (areal, byggeår osv.) sammen med beregningskjernen i en preprosessering, hvor det både foretas mellomberegninger av bl.a. arealer ogU-verdier, og hvor det hentes ut riktige verdier fra bibliotek på bakgrunn av brukervalg.

Våre tjenester

  • Utvikling av beregningskjernen, månedsstasjonær beregningsmetode iht. NS 3031
  • Utvikling av til sammen 58 bibliotek for brukerinteraksjon, bygnings-, installasjons- og brukerspesifikasjon samt klimadata
  • Utvikling av tiltakslister m/logikk
  • Utredning og anbefaling av merkenivåer
  • Generell energi – og byggfaglig samt teknisk rådgivning