1/3

Buet endeforankret flytebru med sideforankringer (K12), sett fra sør | Illustrasjon: AMC

3/3

Buet endeforankret flytebru med sideforankringer (K12), sett fra nord | Illustrasjon: AMC

E39 Bjørnafjorden – fase 5

Statens vegvesen ønsker å videreutvikle flytebrukonseptene for Bjørnafjorden-kryssingen og har engasjert arbeidsfellesskapet «AMC» (Aas-Jakobsen, COWI og Multiconsult med Johs. Holt) for å utføre jobben.

Arbeidet består av konseptevaluering og rangering av følgende fire nominerte flytebruløsninger:

 • Alternativ K11: Buet endeforankret flytebru
 • Alternativ K12: Buet endeforankret flytebru med supplerende sideforankringer
 • Alternativ K13: Rett sideforankret flytebru
 • Alternativ K14: S-formet sideforankret flytebru

En rangering av de fire konseptene er utført ved å vurdere de mot utvalgte kriterier. Blant annet er en omfattende risikoanalyse utført, hvor akkumulert risiko er et viktig evalueringskriterium. Arbeidet har resultert i at alternativ K12 er det foretrukne løsningen for Bjørnafjorden-kryssingen. Resultatet viser at det er en estetisk, kostnadseffektiv og robust løsning uten store risikoelementer. Alternativ K12 kombinerer de store fordelene ved de andre alternativene, uten å pådra seg de store ulempene.

Løsning av oppdrag

Gjennom denne fasen av prosjektet er avanserte statiske og dynamiske analyser i både frekvensplanet og tidsplanet utført. En risikobasert tilnærming har sikret at store risikomomenter er identifisert og redusert. Risikoanalyser både i operasjonell fase og byggefase er brukt aktivt i designprosessen.

Stor oppmerksomhet er gitt til fenomenet «parametrisk eksitasjon». I motsetning til tradisjonellresonans er parametrisk eksitasjon forårsaket av en oscillerende variasjon av en eller flere systemegenskaper.

Fokuset her har vært parametrisk eksitasjon utløst av en aksiell kraftvariasjon som induserer variasjon i den geometriske stivheten til systemet.

Våre tjenester

 • Prosjektstyring
 • Risiko og SHA
 • Kostnadsestimering
 • Arkitektonisk utforming
 • Konstruksjonsteknikk
 • Hydrodynamikk
 • Forankringsanalyser
 • Geoteknikk
 • Aerodynamikk
 • Vegplanlegging
 • Anleggsteknikk
 • Marine operasjoner
 • Fabrikasjon
 • Visualisering
 • Koblede globalanlyser