1/3

Sideforankret flytebru over Bjørnafjorden, sett fra sør | Illustrasjon: Multiconsult

2/3

Modelltest av pongtongkonsept | Foto: Multiconsult

3/3

Modelltest av pontongkonsept | Illustrasjon: Multiconsult

E39 Bjørnafjorden – fase 3

Fase 3 av Bjørnafjorden-prosjektet er en videreutvikling av et sideforankret flytebrukonsept. Det sideforankrede flytebrukonseptet som er utredet i denne fasen er en rett bru med seilingsløp i sør.

Seilingsløpet er 400m bredt og er utført som ett-tårns skråkabelspenn. Sideforankringene består av totalt 4 grupper med forankringsliner som er festet til en pongtong i toppen og sugeanker/gravitasjonsanker på sjøbunnen. Forankringsdybden er ca. 500m. Bruoverbygningen består av en ortotrop stålkasse.

I fase 3 er flere varianter av pongtongutforminger og senteravstander gjennomregnet. Det endelige konseptet har 33 pongtonger hvorav 32 er i stål og én i betong.

En viktig deloppgave i denne fasen er å redusere usikkerheter knyttet til plassering og design av ankere. Sjøbunnen i området er utsatt for ras, som eksempelvis kan oppstå ved et jordskjelv.

Løsning av oppdrag

Konseptene i fase 3 ble prosjektert basert påforenklede og avanserte analyser med påfølgende design. Det ble gjennomført omfattende statiske og dynamiske analyser av de ulike flytebru varianter i frekvens og tidsplanet.

For statiske analyser ble program pakken Sofistik benyttet. For dynamiske analyser ble programpakken Orcaflex og Sima/Simo/Riflex benyttet (vind, bølger og skipsstøt).

Orcaflex og Simo/Riflex ble benyttet til ikke lineære koblede vind- og bølgeanalyser i tidsplanet, i tillegg til lineære frekvensplananalyser. Det ble levert omfattende dokumentasjon i form av tekniske rapporter og tegninger, inkludert anbefalinger for videre arbeid i kommende faser.

Våre tjenester

 • Prosjektstyring
 • Risiko og SHA
 • Kostnadsestimering
 • Arkitektonisk utforming
 • Konstruksjonsteknikk
 • Hydrodynamikk
 • Forankringsanalyser
 • Geoteknikk
 • Aeoridynamikk
 • Vegplanlegging
 • Anleggsteknikk
 • Marine operasjoner
 • Fabrikasjon
 • Visualisering
 • Koblede globalanalyser
 • IDV
 • Elektro