1/2

Oversiktskart som viser rødlista arter, kulturminner og ny inngrepsgrense | Illustrasjon: Multiconsult

2/2

Illustrasjon av hvordan uttaksområdet kan se ut etter ferdig drift | Illustrasjon: Heidi Horne

Driftskonsesjon Rekefjord Øst

Rekefjord Stone AS ønsker en mindre reguleringsendring av pukkverket på Vallnes og Vedåsen i Sokndal kommune. I dag driftes det pukkverk på øst- og vestsiden av Rekefjord. Dette oppdraget gjelder Rekefjord øst.

Reguleringsendringen gjelder en dypere uttaksdybde på det eksisterende uttaket på Vallnes og fjerning av bestemmelse som tidsbegrenser den parallelle driften på Vallnes og Vedåsen. Fylkeskommunen stiller i tillegg krav om arkeologiske utgravinger eller flytting av uttaksgrense for å unngå skade på kulturminnet Helleren (ID 65889).

Løsning av oppdrag

For å tilfredsstille krav fra fylkeskommunen er uttaksgrensen til pukkverket på Vedåsen redusert mot sør og øst. Det er også gjort en bergteknisk vurdering av uttaksgrensen mot kulturminnet Helleren, samt en vurdering av forholdet til naturmangfoldlovens §§ 8-12 og kulturminne-lovens §§ 8. Tiltakene gjør at man begrenser innsynet fra det fredede kulturmiljøet Sogndalstrand, unngår inngrep i en rik edelløvskog og unngår skade på kulturminnet Helleren.

For å redusere tap av masseuttak søker Rekefjord Stone AS om tillatelse til å gå 24 meter lengre ned i bruddet på Vallnes for å utnytte ressursene som allerede er tilgjengelige i eksisterende brudd.

Multiconsult skrev søknad til Sokndal kommune om endring av regulerings-bestemmelser for å muliggjøre dette. For å synliggjøre konsekvensene ved uttak på Vedåsen ble det laget illustrasjoner med utgangspunkt i dronebilder. Det ble også laget et oversiktskart som viser rødlistede arter, kulturminner og inngrepsgrense.

Våre tjenester

  • Dronebilder
  • Gjennomgang av forholdet til naturmangfoldlovens §§ 8-12 og kulturminnelovens §§ 8
  • Bergteknisk vurdering av uttaksgrense ved kulturminne
  • Søknad om mindre reguleringsendring
  • Illustrasjoner

Fagdisipliner

  • Landskapsarkitektur
  • Bergteknikk
  • Elektro