BIM-modell Campus Ås | Ill.: PG Campus Ås

1/4

BIM-modell av Campus Ås | Ill.: PG Campus Ås

2/4

BIM-modell av Campus Ås | Ill.: PG Campus Ås

3/4

Modellfoto av Campus Ås | Foto: PG Campus Ås

4/4

Campus Ås - Utbygningen | Foto: Bo Mathisen

Campus Ås – Samlokaliseringsprosjektet

Samlokalisering av Veterinærinstituttet (VI) og Veterinærhøgskolen (NVH) ved NBMU på Ås

Prosjektet omfatter nytt veterinærbygg på ca 63.000 hvor det i tillegg til tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine, også etableres spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital, akvarier m.m. Hensynet til smittevern i forhold til omgivelser og internt arbeidsmiljø krever omfattende og avanserte tekniske installasjoner. I tillegg kreves gode bygningstekniske løsninger for å skille mellom arealer hvor smittefarlige materialer behandles og øvrige arealer.

Prosjektet omfatter videre etablering av nytt fiskelaboratorium i et gammelt grisehus som bygges om til et hypermoderne forskningsanlegg samt omlegging/utbedring av fylkesvei 152, og etablering av nye veier inne på campus, i tillegg til bygging av ny ansattebarnehage.

Prosjekteringsgruppen PG Campus består av Multiconsult, Henning Larsen Architects, Fabel Arkitekter, Hjellnes Consult og Erichsen & Horgen. Kontrakten gjelder komplett prosjekteringsgruppe for utførelse av skisse- og forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging i byggetid.

Løsning av oppdraget

Bygningene er meget kompliserte. Kompleksiteten i prosjektet medfører parallell prosjektering i 9 delområder, noe som medfører betydelig koordinering av aktiviteter og grensesnitt både internt i områdene og mellom de enkelte områdene. Prosjektet gjennomføres med nesten 40 entrepriser som hver for seg krever koordinering, men som også krever håndtering av grensesnittene mellom entreprisene.

Campus Ås har store ambisjoner innenfor SHA, Miljø og skal tilfredsstille passivhusstandard og har støtte fra Enova. Det har vært en omfattende og krevende brukerprosess med mange spesialiserte brukere som har påvirket program og tekniske løsninger.

BIM har vært aktivt brukt i prosjektet, ikke bare til tegningsproduksjon, beregninger og mengdeuttak, men også for å oppnå bedre oppgaveforståelse og innsyn, prosjektering, koordinering og grensesnittsplanlegging, rapportering, kommunikasjon, kvalitetssikring og kontroll. I tillegg er romfunksjonsdatabasen dRofus et sentralt verktøy i prosjektutviklingen for alle fag.

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • Tegninger
  • BIM-modell
  • Beskrivelser
  • Kostnadsberegninger
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse
  • Oppfølging i byggetid