samferdsel og infrastruktur, bynesveien, høvringen, multiconsult

Høvringen sett fra Bynesveien | Foto: Multiconsult

Bynesveien 60-66, Høvringen

Reguleringsplan

Trondheim kommune er grunneier, og har langsiktige festeavtaler med Falck Nutec og Tyrilistiftlsen. Begge festerne har utbyggingsplaner. Hensikten med planarbeidet er å hjemle planlagt utbygging. Falck Nutec driver sikkerhets- og beredskapsopplæring innen olje- og gassnæringen offshore samt maritim og landbasert virksomhet. Det kurses 5000 personer per år, men det er ønskelig å kunne fordoble aktiviteten. Tyrilistiftelsen tilbyr behandling for rusmisbrukere og ønsker å øke antall behandlingsplasser og tilrettelegge for økt bruk av nærområdet, spesielt areal ned mot sjøen.

Gjennom planarbeidet skal det sikres etablering av gang- og sykkelveg langs Bynesvegen, status for en eksisterende boligeiendom skal avklares og sikkerheten i tilknytning til Essos anlegg på naboeiendom, som omfattes av storulykkeforskriften, skal opprettholdes.

Multiconsult samarbeidet med ekstern prosjektledelse i oppdraget, og deltok i en omfattende medvirkningsprosess med ulike parter med forskjellig ståsted og utgangspunkt for planarbeidet.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har deltatt i prosjektgruppe med oppdragsgiver, involverte parter og ekstern prosjektleder. Avklaringer rundt behov og prosess ble gjort i arbeidsmøter, og har ble grunnlaget for leveransen lagt.

I tillegg til godt samarbeid med ekstern prosjektleder hadde Multiconsult hadde også god kommunikasjon med planmyndigheten, for å få et omforent komplett planforslag.

Våre tjenester

  • Reguleringsplanlegging
  • Vegprosjektering
  • Planbeskrivelse
  • ROS-analyse
  • Planbestemmelser
  • Plankart
  • Illustrasjonsplan