1/3

Like ved Lilleaker trikkestopp skal Lilleakerveien opparbeides til å bli en strøksgate med utvidet veibane med to-veis sykkelfelt, bredere fortausarealer og med ny beplantning langs kaféer og butikker. Illustrasjon: Multiconsult

2/3

Plantegning sykkeltiltak med fortau og prinsippsnitt | Illustrasjoner: Multiconsult

3/3

Plantegning sykkeltiltak med fortau og prinsippsnitt | Illustrasjoner: Multiconsult

Byggeplan Lilleakerveien

Breddeutvidelse av vei og sykkeltiltak

Multiconsult har jobbet med byggeplan for opprustning av Lilleakerveien. Planen ble utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan. Ambisjon for prosjektet var å skape en tryggere trasé for syklister og fotgjengere med eksisterende kollektivtrafikk hensyntatt.

For å oppnå dette skal eksisterende veibane utvides for opparbeidelse av sykkelfelt i begge retninger, samt anleggelse av nytt fortau på den ene siden og utvidet fortau på den andre med stedlige tilpasninger til private innkjørsler og rundkjøring. Det skal anlegges flere grøntrabatter i området langs vei. Det er i tillegg prosjektert nytt belysningsanlegg, nytt overvannsanlegg og koordinert med nytt VA-anlegg prosjektert av Vann- og avløpsetaten. Lilleakerveien er en trafikkert vei.

Løsning av oppdrag

 • Oppgradering til strøksgate – viktig trafikkåre til/fra Oslo sentrum. Flere kaféer, butikker og skoler i gaten i dag.
 • Oppgradering av gaten ved utvidelse av trasé for å tilrettelegge for syklister og gående.
 • Tilpasninger til flere private avkjørsler
 • Sikring av fjellskjæring
 • Nytt belysningsanlegg
 • Hensyn til bomanlegg for trikk og tilpasninger av trikkeplattform
 • Regulering – dispensasjon

Våre tjenester

 • Detalj- og arbeidstegninger for veg, overvann, belysning, støttemur, beplantning, skiltplaner, faseplaner og ervervstegninge
 • Rapporter: geoteknikk, trafikk, SHA, Miljøoppfølgingsplan, tiltaksplan forurenset grunn, lysberegninger, mengdebeskrivelser i G-prog
 • Koordinering med eksterne aktører (VAV, Sporveien/Ruter, Mustad utbygging)
 • Perspektiv for å visualisere tiltakene
 • Bistand til byggesak og til konkurrasengrunnlaget