Bussveien Jåttåvågen

Bussveien Jåttåvågen

Reguleringsplan med konsekvensutredning

Bussveien er et av de største samferdselsprosjektene i Norge, og vil etter ferdigstillelse bli Europas lengste bussvei med en total lengde på ca. 50 kilometer. Strekningen Stasjonsveien-Gauselvågen er en av de gjenstående delstrekningene, og skal være realisert og i bruk i løpet av 2021. Hensikten med planen er å etablere en høykvalitets bussvei som bedrer framkommeligheten og legger til rette for en forsinkelsesfri kollektivtrafikk, og som dermed på best mulig måte kan konkurrere med bilen. Videre skal prosjektet gi bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende.

LØSNING AV OPPDRAG

Multiconsult utarbeider i samarbeid med Statens vegvesen og Stavanger kommune, forslag til reguleringsplan for bussvei fra Stasjonsveien til Gauselvågen i Stavanger kommune. Forprosjektet ble utført fra høsten 2015 til sommeren 2016. Arbeidet innebar en workshop med sentrale aktører, etterfulgt av en kreativ fase med utvikling av ulike alternativer. Det ble gjennomført flere silingsrunder i forprosjektet, som til slutt endte i en optimalisering og justering av anbefalte løsninger. God medvirkning er sentralt i prosessen, og det er per dags dato gjennomført en interessentanalyse, flere folkemøter, samt møter med lokale og sentrale aktører for å diskutere muligheter. Prosjektet vil høsten 2018 ferdigstille tekniske tegninger og forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning.

Våre tjenester

  • Forprosjektrapport
  • Planprogram
  • Reguleringsplan med konsekvensutredning