ABB, Industriområde, Brakerøya

Tiltaksområder | Foto: finn.no

ABB – Brakerøya

Sanering av forurenset grunn ved Elektroteknisk fabrikk/verksted på ABBs tidligere eiendom.

Industrivirksomheten på ABBs tidligere eiendom på Brakerøya startet i 1912 med et jernstøperi, og har senere bl.a omfattet produksjon av transformatorer og elektriske apparater. I en periode ble PCB benyttet som isolatorolje. Området er fylt ut mot Drammensfjorden, delvis med diverse produksjonsavfall. Det er siden 1993 utført flere miljøgeologiske undersøkelser, overvåkende målinger samt risikovurderinger mhp helse, miljø og forholdet til fjorden.

I 2011 og 2012 har ABB utført tiltak mot forurenset grunn ved utskifting av masser hovedsakelig forurenset med PCB og olje, rehabilitering av utette overvannsystemer som kunne spre forurensning til sjøen, samt riving av et tankanlegg for trafoolje. Mulig forurensningsspredning mot sjøen og behov for tiltak i så måte skal vurderes medio 2013 på grunnlag av løpende målinger i grunnvannet og i sjøen, og en modell av grunnvannsstrømningen.

Våre tjenester

 • Miljøtekniske grunnundersøkelser
 • Overvåkning, løpende
 • Risikovurdering
 • Tiltaksprosjektering, forurenset grunn og rehabilitering av overvannssystemer
 • Anbudsutarbeidelse
 • Byggeledelse
 • Teknisk oppfølging av tiltaksarbeider
 • Etablering av grunnvanns-modell.
 • Modellering av spredningssituasjonen etter tiltak (til sjøen)

Løsning av oppdraget

Miljøtekniske undersøkelser:

 • sjakting/boring i ca 140 pkt
 • sedimentprøvetaking i elv/fjord
 • 25 stk peilerør/grunnvanns-brønner med flerårig ukentlig til kvartalsvis prøvetaking med noe bruk av SPMD-teknikk
 • Prøvetaking av elv-/fjordvann med SPMDteknikk

Risikovurdering iht. Klifs retningslinjer. Forholdet til sjøen både evaluert på grunnlag av målinger og beregninger.

Valgt tiltaksstrategi:

 • Utskifting av forurensede masser på land for å sikre mot arealbruks-konflikter og redusere faren for spredning av forurensning til sjø
 • Ledningsrehabilitering for å sikre mot forurensningsspredning til sjø
 • Endelig beslutning om tiltakenes tilstrekkelighet i forhold til sjøen basert på oppfølgende målinger og modellering av spredningsforholdene etter utførte tiltak