Samferdsel og infrastruktur, Bjørgamarka, reguleringsplan, Multiconsult, Voss, Bjørgum

1/2

Utsnitt av Planforslag - november 2012 | Ill.: Multiconsult

2/2

Bjørgamarka | Ill.: Multiconsult

Bjørgamarka 3

Detaljreguleringsplan

Om lag 10 km sør-øst for Voss sentrum i grenda Bjørgum ligger boligområdet Bjørgamarka. Reguleringsplanen for Bjørgamarka 3 er en utvidelse av det eksisterende boligområdet.

Planområdet består av 12,4 daa, i samsvar med arealdelen til kommuneplanen legges det til rette for oppføringen av totalt 4 nye eneboliger.

Løsning av oppdraget

Det er utarbeidet detaljplan for oppføringen av fire nye eneboliger på Bjørgamarka.

Oppføringen av det nye boligfeltet tilpasses omgivelsene og blir ikke til sjenanse for eksisterende boligbebyggelse. Infrastrukturen vil forholde seg til eksisterende vei og stinettverk i området og blir ikke til sjenanse for eksisterende boligbebyggelse. Infrastrukturen vil forholde seg til eksisterende vei og stinettverk i området.

Våre tjenester

  • Plankart, bestemmelser og planomtale.
  • Analyse og vurdering av arealbruk.
  • Utarbeidelse av plankart og planomtale.
  • Skred og støyvurdering.
  • VA-rammeplan
  • ROS-analyse