Kongsberg stasjon – framtidsbilde | Illustrasjon: Multiconsult

Autonom mobilitet i Kongsberg

Nye muligheter for mer effektiv kollektivtransport.

På oppdrag for Brakar AS gjennomførte Multiconsult, med Applied Autonomy som underleverandør, en strategisk analyse av hvordan kollektivtilbudet kan utvikles i takt med gradvis utvikling i automatisering av kjøretøy.

Det ble utformet alternative scenarioer for framtidig tilbud av rutegående transport og bestillingstransport og vurdert hvordan disse oppfyller nasjonale, regionale og lokale mål for transportutviklingen.

Løsning av oppdrag

Oppdraget bygger videre på en enkel modell fra et tidligere Multiconsult-oppdrag for Ruter med utvikling av scenarioer for framtidig mobilitet med økende innslag av selvkjørende kjøretøy. Autonome kjøretøy åpner muligheter for å redusere kostnadene for rutegående transport for store trafikkstrømmer og å tilby bestillingstransport for mindre markeder.

Utgangspunktet var analyse av dagens situasjon med GIS-analyser av befolkning, arbeidsplasser og arbeidsreiser i Kongsberg kommune. En gjennomgang av teknologiske muligheter dannet grunnlag for å skissere et framtidsbilde og anbefalinger på kort sikt.

Rapporten inneholder anbefalinger til kollektivselskapet Brakar om hvordan de, allerede fra neste runde med kjøp av busstjenester, kan forholde seg til nye muligheter som selvkjørende kjøretøy åpner for. Multiconsults anbefaling var at en stor del av Brakars tilbud bør være ulike former for bestillingstransport.

Våre tjenester

  • Nye teknologiske muligheter og mobilitetsløsninger
  • GIS-analyse
  • Utforming av et effektivt kollektivtilbud

Fagdisipliner

  • Autonom mobilitet
  • GIS-verktøy
  • Mobilitetsplanlegging