Konsekvensutredning

Forskrift om konsekvensutredning gjelder for regionale planer og kommuneplaner som fastsetter retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging.

Forskriften gjelder også for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Multiconsult Akustikk vurderer støybelastning både i nåsituasjon, under bygge- og anleggsfasen og for fremtidig situasjon med ferdig utbygd anlegg.