Kompetanseutvikling og muligheter

Det at Multiconsult har en toneangivende rolle i bransjens faglige utvikling er en konsekvens av at vi jobber systematisk med gode læringsarenaer. Det tilrettelegges samtidig for aktiv deltakelse i ulike bransjefora.

Multiconsult tar rollen som muliggjører seriøst. De som sørger for denne muliggjøringen er våre medarbeidere som til enhver tid skal være faglig oppdatert og godt rustet til å levere det våre kunder etterspør. I Multiconsult er det kultur for å bygge fremtidens fagspesialister, både i spiss og bredde. Det fokuseres på å identifisere talenter både innen faglig spesialisering, salg, prosjekteringsledelse og linjeledelse.

Den aller viktigste arenaen for faglig utviklinger er gjennom tverrfaglig samarbeid, variert oppdragserfaring og deltakelse i kompetansenettverk. Multiconsult setter årlig av betydelige midler til utviklingsprosjekter, kursvirksomhet og videreutdanning.

For å styrke faglig samhandling og kompetanseutvikling på tvers av organisasjonen har Multiconsult mange interne kompetansenettverk. Foruten å være et instrument for erfaringsutveksling, skal kompetansenettverkene tjene som en arena for læring, utvikling og innovasjon. Kompetansenettverkene utgjør vårt faglige «sentral-nervesystem».

De ulike kompetansenettverkene har et definert ansvar for å utvikle fag- og produktkompetanse i Multiconsult. Nettverkene skal i tillegg være pådrivere for at kompetanse deles og utveksles i hele organisasjonen. Alle nettverkene jobber systematisk med utvikling av produkter, standarder, metoder og verktøy, og basert på dette foreslås det konkrete opplærings- og utviklingsprosjekter. På denne måten utgjør nettverkenes aktivitet viktige støtteprosesser for ledelsens arbeid, samtidig som nettverkene har en viktig betydning for den enkelte medarbeider.

Gode organisasjoner har behov for solid linjeledelse. Gjennom systematisk læring og utvikling kan man i Multiconsult skape en karriere som linjeleder. Alle våre ledere tilbys oppfølging avhengig av hvor de er i karrieren og alle våre ledere inngår i tilpassede lederutviklingsprogrammer.