Foto: Thomas Haugersveen

Hvorfor Multiconsult?

I Multiconsult har vi et sterkt fagmiljø og en ledelse med tydelige visjoner. Mange av bransjens faglige enere inngår i våre rekker.

Når det foretas rangeringer av Norges smarteste bedrifter med utgangspunkt i antall doktorgrader, er Multiconsult rangert på topp-10-listen. Vi ønsker å være et toneangivende selskap i vår bransje og for å få til dette er det naturlig at vi tar bransjeansvar. Dette forutsetter tung kompetanse og at vi er i stand til å påta oss prosjekter preget av høy kompleksitet. Vi satser derfor tungt på intern kompetanseutvikling og ivaretagelse av våre nestorer og faglige enere.

I Multiconsult er det bare deg selv som kan sette grenser for hvordan karrieren din skal utvikle seg. Vårt mål er at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig og menneskelig. Vi legger til rette for den enkeltes utvikling, blant annet gjennom målrettet kompetanseutvikling, kurs og videreutdanningsveier, permisjoner og støtte til doktorgrader. Det tilbys utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse.

Fordi målrettet kompetanseutvikling og kunnskapsdeling står sentralt i Multiconsult, dyrker vi en kultur som oppmuntrer til kunnskapsflyt og samarbeid på tvers av avdelinger og fagfelt. Vår posisjon og vårt internasjonale anerkjente fagmiljø gjør at krevende og interessante prosjekter også søker oss.

Verdien av den enkeltes kompetanse er helt avhengig av hvor flinke vi er til å anvende denne i hele verdikjeden. Multiconsult tilstreber derfor en høy grad av kunnskapsdeling og samarbeid i organisasjonen, blant annet med formaliserte fora for kompetansenettverk samt mentorordninger.

Når det gjelder hva som utgjør attraktivitetsdrivere blant våre erfarne medarbeidere, så pleier vi å peke på fem sentrale punkter:
• Spennende prosjekter
• Spennende kunder
• Fleksibel arbeidstid
• Seriøse
• Faglig utvikling

Det er mange andre gode grunner til at våre erfarne medarbeidere trives og anser Multiconsult som et bra selskap å jobbe for. Gjennom våre nestorer og faglige spydspisser er vi eksternt en pådriver for bransjens faglige utvikling. Vi representerer også en pådriver for samfunnsutviklingen generelt. Gjennom formelle og uformelle kanaler bidrar vi sammen med våre konkurrenter, oppdragsgivere og samarbeidspartnere til økt kunnskapsdeling. Dette er med på å gi mening og anerkjennelse for våre medarbeidere.