Energibruk og bygningsfysikk: Integrert energidesign

Integrert energidesign realiserer energieffektive bygg for fremtiden. IED er energikonseptplanlegging og team-arbeid fra tidlig fase når man har de største påvirkningsmulighetene, samtidig som kostnadene forbundet med endringer er lave. Erfaringer fra prosjekter hvor IED er brukt, viser at man oppnår reduksjoner i energibehov på inntil 60-70 % i forhold til konvensjonelle bygg.

En bygning prosjektert etter IED-prinsippene kjennetegnes ved høy kvalitet på følgende områder:

  • Minimalt energibruk til oppvarming, ventilasjon og kjøling
  • Lavt forbruk av ikke-fornybare ressurser og lavt utslipp av klimagasser
  • Godt inneklima

Våre rådgivere har spesialkompetanse på både IED, bygningsfysikk, solenergi og BREEAM og kan fylle disse rollene parallelt.