Varsel om utvidelse av planområdet – reguleringsplan for Rana industri- og intermodale terminal

Viser til tidligere varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan med høring og offentlig ettersyn av planprogram i januar 2017 og Rana kommunes utsending av planforslag til høring og offentlig ettersyn i august 2017.

Vi varsler med dette om utvidelse av planområdet på deler av eiendommene gnr./bnr. 20/4, 18/6 og 300/1.

Hensikten er å ivareta sikkerhet mot skred og steinsprang. Arealer sør for E6 og gang-/sykkelvegen ønskes regulert til friluftsformål med faresone ras og skred og med bestemmelser for å opprettholde skogen i området. Det vil sannsynligvis bli foreslått at flatehogst, bygging av skogsveg eller velteplass ikke tillates. Uttak av enkelttrær og andre tiltak for fornying, tillates dersom tiltakene skjer på en mest mulig skånsom måte. Utvidelsen vurderes ikke å kreve ny konsekvensutredning.

Mo industripark AS er forslagstiller og Multiconsult ASA er plankonsulent.

Uttalelser til planarbeidet

Uttalelser til planarbeidet sendes innen 6. oktober 2017 til:

sissel.enodd@multiconsult.no eller

Multiconsult ASA v/ Sissel Enodd, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim.

Spørsmål kan rettes til

Multiconsult v/Sissel Enodd, tlf. 73103263/45269562