Varsel om oppstart av planarbeid for Ytrebygda, gnr.35 bnr.747 mfl. Søreide, Naustdalen

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljregulering for eiendommene Ytrebygda, gnr.35 bnr.747 mfl.

Multiconsult Norge AS er plankonsulent og utarbeider planforslaget, i samarbeid med TAG arkitekter AS, på vegne av WEBU 2 AS.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligområde med ca. 30-60 boligenheter, uteoppholdsareal og parkering under overflaten. Gang- og sykkelveg langs Ytrebygdsvegen vil også inngå i planarbeidet. Planforslaget krever ikke behandling etter Forskrift om konsekvensutredninger.

Kunngjøring av offentlig ettersyn vil også bli annonsert i avisen og lagt ut på kommunen sine hjemmesider: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Eventuelle kommentarer/ merknader til planarbeidet skal sendes skriftlig til: Multiconsult Norge AS v/Christine R. Nilsen, Nesttunbrekka 99, 5221 NESTTUN eller eller e-post: christine.nilsen@multiconsult.no innen 19.01.2018.

Spørsmål knyttet til reguleringsplanarbeidet kan stilles til Multiconsult Norge AS v/Christine R. Nilsen, tlf. 55 62 33 18 eller Heidi Havelin, tlf. 55 62 33 41.

Frist for merknadar og kommentarar: 19.01.2018.